Knihovní řád

                                                                  I.

                                                    Základní ustanovení

Právní zakotvení

1. V soulahu se zřizovací listinou městské knihovny č. j. 150/02 a podle § 4, odst. 6 zákona č. 257/2001 Sb. vydávám tento Knihovní řád knihovny.

2. Podle § 4, odst. 5 Knihovního zákona knihovna realizuje právo občana na svobodný a rovný přístup k informacím.

Poslání a činnost knihovny 

1. Knihovna je knihovnou základní ve smyslu § 12 Knihovního zákona (dále jen KZ).

2. Městská knihovna ve Veselí nad Lužnicí je veřejnou knihovnou, jejímž účelem je zabezpečovat všem občanům rovný přístup k informacím a kulturním hodnotám, které jsou obsaženy ve fondech a informačních databázích knihovny.

 

                                                                 II. 

                                                        Vymezení základních pojmů

 

1. Knihovní jednotkou se rozumí každý dokument z fondu knihovny evidovaný jako samostatná věc (knihy, elektronické zařízení, soubor předmětů).

2. Knihovní fond je soubor veškerých knihovních jednotek, které knihovna zpřístupňuje svým uživatelům.

3. Volný výběr je část knihovního fondu, která je uživateli přístupná bez zprostředkování pracovníkem knihovny.

4. Uživatelem knihovny je každý, kdo v daném okamžiku využívá knihovní fond, technické zařízení, data nebo jiné služby poskytované knihovnou (osobně i internetem).

5. Registrovaným uživatelem knihovny je uživatel, který vstoupil s knihovnou do smluvního vztahu o poskytování služeb.

6. Registrační období je časový úsek, během něhož registrovaný uživatel má právo na to, aby mu knihovna poskytovala služby určené registrovaným uživatelům.

7. Výpůjčka z knihovního fondu je buď prezenční, nebo absenční. Prezenční výpůjčkou je výpůjčka knihovní jednotky, určená k užití pouze v prostorách knihovny. Absenční výpůjčkou je výpůjčka určená k užití mimo prostory knihovny.

8. Výpůjční lhůtou je doba, po kterou smí uživatel vypůjčenou knihovní jednotku užívat.

9. Pořizovací cena je cena, za kterou byla knihovní jednotka pořízena a je doložena účetním dokladem. V případě, kdy není cena zjistitelná z účetního dokladu, vychází knihovna z aktuálních cen na trhu.

                                                                      

                                                                     III.

                                                    Veřejné knihovnické a informační služby

1. Knihovna poskytuje uživatelům tyto veřejné knihovnické a informační služby

    a, výpůjční služby

        - prezenční půjčování

        - absenční půjčování,

    b, meziknihovní výpůjční služby,

    c, informační služby (informace o katalozích, bázích, fondech a využívání knihovny, bibliograficko-informační služby, přístup na internet),

    d, propagační služby (www stránky knihovny, pořádání besed pro uživatele, vydávání seznamů nových přírůstků knihovního fondu),

    e, zhotovení tiskových rozmnoženin  ve smyslu § 13, § 30 a § 30a zákona č. 121/2000 Sb. (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

2. Knihovna účtuje poplatky (úhradu skutečně vynaložených nákladů) za registraci uživatelů, za reprografické a za některé specializované služby. Veškeré finanční částky jsou knihovnou účtovány podle zásad Knihovního řádu (dále KŘ) a ve výši stanovené Ceníkem, který je přílohou KŘ.

                                                                       IV.

                                               Uživatelé knihovnických a informačních služeb

Registrace uživatele

1. Registrovaným uživatelem knihovny se stává fyzická či právnická osoba podpisem přihlášky, tj. uzavřením smlouvy o poskytování služeb.

Registrační období trvá 1 kalendářní rok (od 1. 1. do 31. 12.).

2. Ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů je knihovna správcem osobních údajů. Právním důvodem ke zpracování osobních údajů je plnění smlouvy.

Knihovna k registraci vyžaduje:

a, identifikační údaje (jméno, příjmení, datum narození, adresu trvalého pobytu), bez těchto údajů není možné uzavřít smlouvu o poskytování služeb, 

b, údaje pro poskytování služeb spojených s čerpáním výhod, např. ZTP, ZTP/P, starobní důchod, studium (snížený registrační poplatek, registrace zdarma),

c, kontaktní údaje (e-mail, telefonní číslo). Tyto údaje nejsou povinné, slouží ke zkvalitnění poskytovaných služeb.

K registraci je žadatel povinen předložit průkaz totožnosti a uhradit registrační poplatek jako úhradu nákladů vynaložených na administrativní úkony spojené s evidencí uživatele (viz příloha č. 1 tohoto knihovního řádu-Ceník). Platí pro uživatele starší 15 let. Za uživatele do 15 let uzavírá smlouvu o výpůjčce zákonný zástupce a platí zde stejné podmínky registrace i pravidla nakládání s osobními údaji jako u registrovaných uživatelů nad 15 let.

Právnická osoba pro registraci předloží přihlášku podepsanou statutárním orgánem právnické osoby nebo jinou osobou, která je oprávněna takový úkon učinit. V přihlášce musí být určeny fyzické osoby, které získají oprávnění disponovat s uživatelským kontem právnické osoby.

Nezbytnou přílohou přihlášky je doklad o existenci právnické osoby a o tom, že osoba, která přihlášku podepsala, je za právnickou osobu oprávněna jednat. Pro právnické osoby platí pravidla jako pro uživatele věku alespoň 15 let.

Dalšími osobními údaji shromažďovanými o uživateli jsou údaje o uskutečněných výpůjčkách či jiných transakcích, jakými jsou údaje o vydaných a zrušených průkazech uživatele, údaje o uskutečněných objednávkách, odeslané upomínky, údaje o provedených finančních transakcích mezi uživatelem a knihovnou dle § 11 odst. 1 zákona č. 563/1991 Sb.

Kromě registrovaných uživatelů shromažďuje knihovna osobní údaje také o uživatelích internetu věku do 15 let (jméno, příjmení, adresa trvalého pobytu a jméno a příjmení jejich zákonného zástupce). K poskytování služby přístupu k internetu uživatelům do 15 let je vyžadován písemný souhlas zákonného zástupce. 

     2. 1. Knihovna postupuje při zpracování osobních údajů podle zákona. Osobní údaje jsou zpracovávány vlastními zaměstnanci knihovny manuálním a automatizovaným způsobem. Knihovna zpracovává pouze pravdivé a přesné osobní údaje, které za tímto účelem ověřuje.

     2. 2. Účelem, pro který knihovna sbírá a zpracovává osobní údaje, je poskytování služeb, ochrana majetku, knihovních fondů, kvalita poskytovaných služeb, statistické hodnocení knihovny, evidence pohledávek.

     2. 3. Osobní údaje čtenáře knihovna likviduje v případě, že čtenář písemně projeví přání nebýt nadále registrovaným čtenářem.

Osobní údaje čtenáře knihovna likviduje i bez jeho žádosti, pokud od konce poslední platné registrace uplynulo 365 dní.

Osobní údaje zákonného zástupce čtenáře knihovna likviduje spolu s likvidací osobních údajů tohoto čtenáře.

Osobní údaje registrovaného čtenáře v počítačových databázích a archivních médiích jsou likvidovány vymazáním údajů (anonymizace).

Podmínkou ve všech případech je, že tento čtenář nemá vůči knihovně žádný dluh.

Osobní údaje zaznamenané v listinné podobě knihovna likviduje po uplynutí 365 dní od poslední platné registrace skartací těchto listin. Pro skatraci se uplatňuje zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, v platném znění.

3. Ověření registrace

3. 1. Ověřění registrace je podmínkou čerpání adresných služeb.

3. 2.  Městská knihovna ve Veselí nad Lužnicí ověří žadatele, který :

    a, věrohodným způsobem dokáže svoji totožnost a

    b, je občanem Evropské unie nebo je usazen v České republice nebo složí peněžitou kauci nebo se za splnění jeho závazků písemně zaručí ručitel.

4. Usazenost dokládá veřejnou listinou. Knihovna může připustit usazenost i jiným důvěryhodným způsobem.

5. Ručitel je plně svéprávný, je občanem Evropské unie nebo je usazen v České republice a současně nemá ani on ani jiný čtenář, za kterého ručí, vůči knihovně splatný dluh.

                                                                           V.

                                                            Výpůjční řád

Způsoby půjčování

O půjčení dokumentu rozhoduje knihovna v souladu se zákonem 121/2000 Sb., (autorský zákon).

Mimo budovy se zásadně nepůjčují dokumenty:

                      a, jestliže jim hrozí nebezpečí ztráty nebo poškození,

                      b, jsou-li zapotřebí k dennímu provozu knihovny,

                      c, hrozí-li jejich půjčením porušení právních předpisů (autorský zákon, šíření literatury rasistické a pornografické).

Postupy při půjčování

         1. Mimo budovu (absenční výpůjčky) může mít uživatel půjčeno nejvýše 30 knihovních jednotek. Knihovní jednotkou se rozumí každý dokument evidovaný jako samostatná věc, to znamená kniha, elektronické zařízení, stolní hra apod.

Pokud je knihovní jednotkou stolní hra, smí mít uživatel půjčenu pouze jednu.

Při půjčení elektronické čtečky knih je mimo obvyklý postup uzavřena s uživatelem smlouva o výpůjčce, která upřesňuje podmínky výpůjčky nad rámec tohoto knihovního řádu. Uživateli uzavírajícímu tuto smlouvu o výpůjčce musí být alespoň 15 let, doba registrace v Městské knihovně ve Veselí nad Lužnicí nejméně 1 rok a nesmí mít vůči knihovně žádné nevyrovnané závazky.

         2. Dokument, který má půjčen jiný uživatel, knihovna na žádost uživatele rezervuje.

         3. Knihovnám nebo institucím se půjčují dokumenty z knihovního fondu v rámci meziknihovní služby.

Registrovaný čtenář má právo na meziknihovní výpůjční služby mezi Městskou knihovnou ve Veselí nad Lužnicí a ostatními knihovnami v České republice za úhradu stanovenou v příloze č. 1 Knihovního řádu.

Meziknihovní službu zprostředkuje knihovna na požádání čtenáře podle § 14 knihovního zákona, vyhlášky Ministerstva kultury ČR č. 88.

 

Výpůjční lhůty

         1. Pro půjčování mimo budovu je u knih, stolních her i elektronické čtečky knih výpůjční lhůta 30 dní. Tato lhůta může být prodloužena pouze u knih a to třikrát o 30 dní, požádá-li o prodloužení uživatel před uplynutím výpůjční doby a nežádá-li dokument jiný uživatel.

         2. Knihovna je oprávněna bez udání důvodu stanovit kratší výpůjční lhůtu.

 

                                                                     VI.

Práva a povinnosti uživatelů pro půjčování mimo budovu - absenční půjčování

         1. Uživatel ručí za vypůjčený dokument dokud má knihovna záznam o výpůjčce v automatizovaném výpůjčním systému.

         2. Jestliže uživatel nevrátí dokument ve stanovené lhůtě, účtuje knihovna uživateli poplatek z prodlení (dle Ceníku). Nevrátí-li uživatel dokument ani po upomenutí, bude knihovna vrácení vymáhat právní cestou (v tomto případě hradí uživatel veškeré náklady vynaložené na vymáhání dokumentu).

         3. Do vypořádání pohledávek má knihovna právo pozastavit uživateli poskytování všech služeb.

 

                                                                   VII.

                     Postihy za nedodržení ustanovení knihovního řádu

Ztráty a náhrady

          1. Uživatel je povinen bezodkladně nahlásit ztrátu nebo poškození dokumentu a ve lhůtě stanovené knihovnou nahradit škodu.

          2. O způsobu náhrady rozhoduje knihovna. Může požadovat:

            a, obstarání výtisku téhož dokumentu,

            b, jiné dílo,

            c, finanční náhradu, kterou stanovuje knihovna.

Uživatel je povinen hradit i všechny náklady, které knihovně v souvislosti se ztrátou vznikly.

          3. Uživatel je povinen před odchodem z knihovny předložit ke kontrole všechny vynášené knihovní jednotky. Vynesení knihovní jednotky bez registrace výpůjčky je považováno za krádež.

Zálohy, kauce a placení předem

           1. Knihovna může žádat zálohu při přijímání objednávek služeb za úhradu.

           2. Při půjčování mimo budovu může knihovna žádat jako záruku řádného vrácení složení kauce, na kterou knihovna vystaví stvrzenku. Při řádném vrácení výpůjčky předloží uživatel stvrzenku a knihovna mu kauci vrátí.

 

                                                                     VIII.

                                      Pokyny pro využívání výpočetní techniky

           1. Uživatel je povinen používat v knihovně pouze programové vybavení, které mu poskytuje knihovna.

           2. Uživateli je zakázáno kopírovat a distribuovat části operačního systému knihovny a nainstalovaných aplikací a programů v knihovně.

           3. Uživatel může kopírovat pouze informace získané z bází dat zpřístupněných v síti knihovny nebo v internetu.

           4. Uživatel nesmí získat přístupová práva, která mu nepřísluší, používat síť k přístupům do jiných počítačů nebo sítí či k šíření počítačových virů. Nesmí ohrožovat, obtěžovat a omezovat v užívání služeb městské knihovny ostatní návštěvníky. Prostory knihovny smí užívat jen v souladu s jejich určením. Pobyt v knihovně je zakázán osobám znečištěným, zapáchajícím, podnapilým nebo pod vlivem psychotropních látek.

           5. Uživatel nese odpovědnost za škody způsobené neodbornou manipulací s výpočetní technikou.

           6. Získané informace a data není povoleno jakýmkoliv způsobem rozmnožovat, kopírovat, půjčovat, distribuovat, prodávat nebo jinak využívat, zejména ke komerčním účelům.

           7. Uživatel je povinen respektovat autorskoprávní ochranu dat.

           8. Provoz sítě knihovny může být z technických důvodů omezen nebo přerušen.

 

                                                                     IX.

                           Poplatky a přestupky proti Knihovnímu řádu

           1. Poplatek z prodlení

              a, povinnost platit poplatek z prodlení nastává dnem, který následuje po skončení stanovené výpůjční lhůty. Pokud připadá tento den na den, kdy je knihovna zavřená, posunuje se na nejbližší výpůjční den,

             b, pokud zpoždění způsobily vážné příčiny, je možné tento poplatek prominout,

             c, výše poplatku je stanovena ceníkem.

           2. Propadnutí kauce

            - nedodrží-li uživatel ustanovení KŘ, kauce propadá v plné výši ve prospěch knihovny. Propadnutím kauce nezaniká nárok knihovny na vrácení vypůjčeného dokumentu v řádném stavu, zaplacení poplatků z prodlení a ostatních výdajů spojených s vymáháním dokumentů.

Za škody způsobené na ostatním majetku knihovny odpovídá uživatel podle obecně platných předpisů.

        

                                                                        X.

                               Práva čtenářů v souvislosti s ochranou osobních údajů

Registrovaný uživatel má právo na přístup ke svému uživatelskému kontu prostřednictvím internetu, nebo v knihovně, kde může požádat o kopii automatizovaně zpracovávaných osobních údajů v tištěném formátu. Registrovaný uživatel má právo na opravu osobních údajů (aktualizaci).

 

                                                     Závěrečná ustanovení

             1. Výjimky z Knihovního řádu povoluje vedoucí knihovny.

             2. Součástí KŘ je příloha č. 1 - Ceník. Ceny uvedené v Ceníku se mění v závislosti na růstu cen za poštovní služby, tiskopisy atd. Při každé změně je vždy vydán nový ceník.

            3. Knihovní řád nabývá účinnost 25. 5. 2018.

                

 

    

Příloha č. 1

Ceník

 

Registrace dětí ve věku do 15 let                        30 Kč

Registrace důchodců a studujících                       60 Kč

Registrace osoby ve věku 70 a více                     zdarma

Registrace ostatních osob, nespadajících               

do žádné z výše uvedených kategorií                    80 Kč

 

Ztráta čtenářského průkazu                                10 Kč

Poškození nebo ztráta knihy                               pořizovací cena, popř. nepoškozený výtisk téhož

                                                                         titulu + 50 Kč manipulační poplatek

Ztráta nebo poškození periodika                          pořizovací cena periodika, popř. jiný výtisk téhož

                                                                         titulu + 10 Kč manipulační poplatek

Poškození nebo ztráta tematického kufříku,

stolní hry                                                            aktuální tržní cena (popřípadě nové exempláře

                                                                         totožných předmětů)

Poškození nebo ztráta elektronické čtečky           

knih                                                                   aktuální tržní cena nebo nový exemplář téhož typu,

                                                                         popř. náklady na opravu

Poštovné související s meziknihovní výpůjční        50 Kč + poplatek účtovaný zasílající knihovnou

službou

Smluvní pokuta za prodlení s vrácením knihovní

jednotky od 1. dne uplynutí výpůjční doby (1. upomínka)       20 Kč

Smluvní pokuta za prodlení s vrácením knihovní 

jednotky od 31. dne po uplynutí výpůjční doby (2. upomínka) 40 Kč

Smluvní pokuta za prodlení s vrácením knihovní

jednotky od 51. dne po uplynutí výpůjční doby (3. upomínka) 50 Kč

Smluvní pokuta za prodlení s vrácení knihovní

jednotky od 71 dne po uplynutí výpůjční doby (4. upomínka100 Kč

 

Smluvní pokuta po uplynutí výpůjční lhůty čtečky elektronických

knih                                                                                       10 Kč za každý započatý den

                                                                                                prodlení 

 

Tisk a kopírování (kopírování pouze dokumentů z fondu knihovny)

rozmnoženina formátu A4 jednostranně černobíle                    2 Kč

rozmnoženina formátu A4 oboustranně černobíle                     3 Kč

rozmnoženina formátu A4 jednostranně barevně                    10 Kč

rozmnoženina formátu A4 oboustranně barevně                     20 Kč