GDPR

Způsob nakládání s osobními údaji je podrobněji popsán v knihovním řádu a reaguje na požadavky vyplývající z Nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR), platném od 25. 5. 2018.

Základní pojmy

1.1. Osobní údaj

Osobním údajem je jakákoliv informace, která se týká konkrétního člověka. Jsou to nejen údaje, které přímo vedou k jeho identifikaci, ale i další údaje, které se ho týkají.

1.2. Subjekt údajů

Subjektem údajů je člověk, o jehož údaje se jedná, např. uživatel, návštěvník, zaměstnanec knihovny apod.

1.3. Zpracování osobních údajů

Zpracování osobních údajů je jakákoliv operace s nimi, včetně jejího zobrazení na monitoru počítače, uložení v papírové podobě, anonymizace výpůjček apod.

1.4. Správce osobních údajů

Správcem osobních údajů je ten, kdo určuje účel a prostředky konkrétního zpracování osobních údajů (provozovatel knihovny).

1.5. Zpracovatel

Zpracovatelem osobních údajů je ten, kdo pro knihovnu s osobními údaji jakkoliv nakládá, ne však její zaměstnanec. Zpracovatelem osobních údajů pro Městskou knihovnu ve Veselí nad Lužnicí je poskytovatel knihovního systému firma Lanius, s. r. o. a správce počítačové sítě VTR computers. S oběma těmito firmami má knihovna uzavřenou smlouvu o zajištění ochrany osobních údajů.

 

Městská knihovna zpracovává tyto osobní údaje uživatelů:

1. údaje nezbytné pro poskytování služeb (jméno a příjmení, datum narození, adresa trvalého pobytu) a služby s tím související (správa čtenářského konta, rezervace dokumentů, historie výpůjček, informace o poplatcích), které knihovna uchovává pro případné řešení sporných situací a pro přehled čtenáře o historii jeho uživatelského konta,

2. údaje pro poskytování služeb spojených s čerpáním výhod (snížený poplatek, členství zdarma),

3. kontaktní údaje pro lepší komunikaci se čtenáři (e-mailovou adresu, telefonní číslo).


Práva subjektu údajů, která zavádí GDPR:

1. právo na přístup k osobním údajům, které jsou o subjektu údajů zpracovávány,

2. právo na omezení zpracování, pokud správce již údaje nepotřebuje, pokud se dle subjektu údajů nejedná o přesné údaje,

3. právo na opravu v případě vedení nepřesných či neúplných osobních údajů,

4. právo na přenositelnost údajů jinému správci,

5. právo na výmaz v případě, že osobní údaje nejsou potřebné pro daný účel,

6. právo vznést námitku v případě veřejného či oprávněného zájmu,

7. právo podat stížnost u dozorového orgánu - Úřadu pro ochranu osobních údajů, pokud se subjekt údajů domnívá, že zpracováním jeho osobních údajů je porušeno nařízení o ochraně osobních údajů.